Shi Zhiying, Installation view, 2015

Shi Zhiying, Installation view, 2015

Shi Zhiying, Installation view, 2015

Shi Zhiying, Installation view, 2015

Shi Zhiying, Installation view, 2015

Shi Zhiying, Installation view, 2015

Back To Top